Sprzedaż zakończona. www.DOMEA.pl - nowe INWESTYCJE wkrótce

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Administratorem zbieranych danych jest Domea Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-505 przy ul. Nowosądeckiej 7/25. Dane kontaktowe: telefon: +48  516 852 322, e-mail: kontakt@domea.pl. Domea Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *napanskiej.pl. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania oraz zarządzania serwisem napanskiej.pl.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, serwis WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa, • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, • czas nadejścia zapytania, • pierwszy wiersz żądania http, • kod odpowiedzi http, • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony g4invest.pl nastąpiło przez odnośnik, • informacje o przeglądarce użytkownika, • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami, w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie

plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych i o użytkownikach serwisu. Dla poszczególnych serwisów g4invest.pl/ wykorzystujemy następujące pliki Cookies: _ga oraz _gat – plik do wykorzystywania na platformie Google Analytics cookie, w celu monitorowania sposobów przeglądania stron g4invest.pl/ przez Użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis *napanskiej.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, należących do firm zewnętrznych. Domea Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Domea. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania przez Domea Sp. z o. o. danych osobowych użytkowników Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domea Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-505 przy ul. Nowosądeckiej 7/25, kontakt@domea.pl,

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie stosownych umów (np.: biura rachunkowe, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki, zarządcy nieruchomości, generalny wykonawca lub firmy usuwające usterki, pracownia architektoniczna) oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

IV. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan:

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@domea.pl

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy/wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach serwisu.